Award 범주
AI, Data Platform
첫 번째 취득 연도:
2016
MVP Award 수:
7
언어
Spanish, English, Japanese
소셜
승인

MVP Data Platform

Nicolas Fernando Nakasone

Peru

최근 활동