Award 범주
AI
첫 번째 취득 연도:
2017
MVP Award 수:
5
언어
Japanese
인증
AZ-400,AZ-204

Atsushi Yokohama

Japan
Tokyo-to

최근 활동